MC TECHNOS (THAILAND) CO., LTD.
A subsidiary of Mitsubishi Corporation Technos
TEL : 0-2632-4245-7
FAX : 0-2632-4249
E-mail : contact@mctechnos.co.th
หน้าแรก > ความภาคภูมิใจของเรา

ความภาคภูมิใจของเรา

MC Technos เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมและด้านการซื้อขายอุปกรณ์ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก

งานของเราคือการเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตเครื่องจักรและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือ ส่วนประกอบต่างๆโดยใช้ในเครื่องจักรเหล่านั้น

เรามีความตั้งใจจริงที่จะเป็นบริษัทที่ก่อประโยชน์ต่อลุกค้าของเราโดยการนำเสนอเทคนิค ที่เหมาะสมในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดส่งระบบการผลิต ให้ความร่วมมือในการประสานงานและพัฒนาด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นสะพานทำให้เกิดการเชื่อมต่อทางธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศและการลงทุนภายในประเทศ

 • Auto Alliance
 • Bridgestone
 • Daikin
 • Exedy
 • Hitachi
 • Honda
 • IHI-Turbo
 • ISUZU
 • Jatco
 • Kang Yong Electric
 • Kyodo Die Works
 • Mikuni
 • Mitsubishi Electric
 • Mitsubishi Motors
 • NOK
 • Sanden Intercool
 • Suzuki
 • Summit Group
 • Thai Summit
 • TOSTEM

.. Copyright © 2013 MC TECHNOS (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.